ปรัชญาปฏิรูปนิยม(Reconstructionism)
ปรัชญาปฏิรูปนิยม

ปรัชญานี้เชื่อว่า การปฏิรูปสังคม หรือการจัดระเบียบของสังคมให้ดีขึ้น การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้

อ้างอิง  ทิศนา แขมมณี.2554.ศาสตร์การสอน:กรุงเทพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.